Leave Your Message

Gyzgyn satuw

HDI PCB Highokary dykyzlykly özara baglanyşyk PCBHDI PCB Highokary dykyzlykly özara baglanyşyk PCB
07

HDI PCB Highokary dykyzlykly özara baglanyşyk PCB

2023-10-27

HDI PCB (Highokary dykyzlykly özara baglanyşyk PCB), çäkli giňişlikde has köp baglanyşygy we has dykyzlygy gazanmak üçin ulanylýan ýokary dykyzlykly özara baglanyşyk tagtasydyr. Adatça smartfon, planşet we kompýuter ýaly çylşyrymly elektron enjamlarynda ulanylýar.


HDI PCB zynjyr tagtasy mikro zynjyrlar, kör gömülen deşikler, oturdylan rezistorlar we biri-biri bilen baglanyşyk ýaly ösen önümçilik tehnologiýalarynyň birnäçesini kabul edýär. Bu tehnologiýalar HDI PCB-lerine has ýokary baglanyşyk dykyzlygyny we has kiçi ululykdaky has çylşyrymly zynjyr dizaýnlaryny gazanmaga mümkinçilik berýär.


HDI PCB zynjyr tagtalarynyň önümçilik prosesi we ýokary takyklyk talaplary sebäpli HDI PCB-iň önümçilik bahasy adaty adaty zynjyr tagtalary bilen deňeşdirilende has ýokary bolýar. Sebäbi HDI PCB-leri ýokary dykyzlygyna we çylşyrymlylygyna ýetmek üçin has çylşyrymly prosesleri we ösen enjamlary ulanmagy talap edýär.


Mundan başga-da, HDI PCB zynjyr tagtalarynyň dizaýny we ýerleşişi, zynjyryň ygtybarlylygyny we işleýşini üpjün etmek üçin has köp inerener çeşmelerini we wagt maýa goýumlaryny talap edýär.

Şonuň üçin, umuman aýdylanda, HDI PCB zynjyr tagtalarynyň önümçilik bahasy adaty zynjyr tagtalaryndan has ýokary. Şeýle-de bolsa, çykdajylaryň belli bir täsir ediji faktorlary, zerur gatlaklaryň sany, çyzygyň ini / aralygy, apertura talaplary we ş.m. ýaly başga-da köp faktorlara täsir edýär.

has giňişleýin gör
01 02 03 04 05

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI
BIZ hakdaUS-2 HAKYNDA
01 02
AREX 2004-nji ýylda PCB öndürmek, komponent satyn almak, PCB ýygnamak we synag üçin bir gezeklik hyzmatlary bermek üçin döredildi. Bizde PCB zawody we SMT önümçilik liniýasy, şeýle hem dürli hünär synag enjamlary bar. Şol bir wagtyň özünde, kärhana önümiň hilini netijeli üpjün etjek hünärmen tehniki gözleg we ösüş topary, ajaýyp satuw we müşderi hyzmat topary, çylşyrymly satyn alyş topary we gurnama synag toparyny başdan geçirdi. Bäsdeşlik bahasynyň, önümleriň wagtynda tamamlanmagynyň we işde dowamly hiliň artykmaçlygy bar.
KOPRAK OKA
SYITYASAT TEHNOLOGI .ASY

SYITYASAT TEHNOLOGI .ASY

Highokary hilli senagat tehnologiýasy we çözgütleri bilen üpjün ediň

Ygtybarly hil

Ygtybarly hil

Her önümiň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Müşderi hyzmaty

Müşderi hyzmaty

Şahsy çözgütler we ünsli hyzmat beriň

Köp gatlakly Çap edilen zynjyr tagtalary
01

Köp gatlakly Çap edilen zynjyr tagtalary

Çap edilen aýlaw tagtasy (PCB), Çap edilen aýlaw tagtasy ýa-da Çap edilen aýlaw tagtasy diýlip hem atlandyrylýar. Köp gatly çap edilen tagtalar, iki bölekden gowrak çap edilen tagtalara degişlidir, olar elektron böleklerini ýygnamak we kebşirlemek üçin ulanylýan izolýasiýa substratlarynyň we lehim ýassygynyň birnäçe gatynda birleşdirilen simlerden durýar. Olarda diňe bir gatlagyň zynjyrlaryny geçirmek funksiýasy däl, eýsem özara izolýasiýa funksiýasy hem bar.
has giňişleýin gör
IMS - INSULATED METAL BAZASY Çap edilen ÇIRKUIT Tagtasy
01

IMS - izolýasiýa edilen metal bazasy Çap edilen zynjyr tagtalary

Metal izolýasiýa bazasy demir esasy gatlakdan, izolýasiýa gatlagyndan we mis örtükli gatlakdan durýar. Termiki izolýasiýa gatlagyndan, metal plastinkadan we metal folga bilen elektroniki umumy komponentlere degişli demir zynjyr materialy. Specialörite magnit geçirijiligi, ajaýyp ýylylygyň ýaýramagy, ýokary mehaniki güýji we gowy gaýtadan işleýşi bar.
has giňişleýin gör

ŞERTLER

KERTIFIKASI 1AKERTIFIKASI 2AKERTIFIKASI 3AKERTIFIKASI 4A

HYZMATLAR